Szombat, 2019-10-19, 4:51 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Névmás3


A határozatlan névmás

 

A határozatlan névmások többnyire határozatlan mennyiséget fejeznek ki, vagy meghatározatlan személyre, illetve dologra utalnak.

A one(s), no, some, every, each, much, many, several, little, few, other(s), all, either, neither, only, else határozatlan névmások egyszerűek. Ezekből képezzük az összetetteket, a -body, -thing, -one szavak hozzátoldásával: somebody, anybody, something stb.

 

One

 

Jelentése: valaki, bárki, az ember. Különösen közmondásokban, általános igazságot kifejező mondásokban használjuk mint általános alanyt.

Pl.: One cannot know. - Az ember nem tudhatja.

It is one's duty. - Az embernek kötelessége.

One should take care af one's health. - Az embernek törődnie kellene az egészségével.

Gyakran megszámlálható főnevet helyettesítünk a one-nal.

Pl.: I have a red pencil and a black one. - Van egy piros és egy fekete ceruzám.

(Lásd még az Alanynál!)

 

No, none, nobody, no one, nothing

 

A fenti névmások tagadó névmások. A no olyan tagadószó, amellyel egyaránt tagadhatunk főnevet és egész mondatrészt.

Pl.: There is no water in the glass. - Nincs víz a pohárban.

I have no ticket. (Vagy: I haven't any tickets.) - Nincs jegyem.

No smoking. - Nem dohányzó.

Have you got any trees in the garden No, we have none. - Van fa a kertetekben? Nincs.

Vigyázz! Ha tagadó névmást használsz a mondatban, akkor az állítmányt nem tagadhatod!

Pl.: No one of them has come back yet. - Senki sem jött még vissza közülük.

We saw nobody there. (Vagy: We didn't see anybody there.) - Senkit sem láttunk ott.

There is nothing in the box. - Semmi sincs a dobozban.

 

Some, someone, somebody, something, any, anyone, anybody, anything

 

A some, any, és ezek összetételei általában ismeretlen, határozatlan személyt, dolgot vagy mennyiséget jelölnek.

A some többnyire állító mondatokban szerepel, jelentése

- egyes számú megszámlálható főnév előtt: valamilyen, valamiféle.

Pl.: He gave me some book. - Valamiféle könyvet adott nekem.

- egyes számú megszámlálhatatlan és többes számú megszámlálható főnév előtt: egy kevés, néhány, valamennyi.

Pl.: Give me some time. - Adj egy kis időt.

He gave me some books. - Adott néhány könyvet.

A some tagadó mondatban sohasem szerepelhet, de kérdő mondatban használhatjuk, ha igenlő választ várunk.

Pl.: Can I have some cake? - Vehetek egy kis sütit?

Would you have some more coffee? - Kérsz még egy kis kávét?

Have you some money for me? - Van egy kis pénzed a számomra? (Azt tudom, hogy van pénze, csak azt nem, hogy ad-e.)

Ha a válasz nem biztos, hogy igenlő lesz, akkor használjuk az any-t.

Pl.: Is there any water in the glass? - Van víz a pohárban?

Az any leggyakrabban

- kérdő és tagadó kijelentő mondatokban szerepel.

Pl.: I didn't see any of them. - Egyiküket sem láttam.

Have you got any money? - Van pénzed? (Azt sem tudom, hogy van-e egyáltalán pénze.)

- az any kijelentő és felszólító mondatban csak akkor szerepelhet, ha jelentése bármelyik, valamelyik stb.

Pl.: Take any book you like. - Vidd, bármelyik könyvet, amelyiket csak akarod.

Come at any time. - Gyere bármikor.

A someone (somebody) jelentése: valaki. Csak személy helyett állhat a mondatban.

Pl.: Someone asked me about you. - Valaki kérdezett rólad.

A something, anything, nothing összetett névmásokra is hasonló szabályok vonatkoznak, vagyis kijelentő mondatban általában something, kérdő mondatban something vagy anything, tagadó mondatban anything vagy nothing szerepel.

Pl.: There is somebody in the wardrobe. - Valaki van a szekrényben.

Can I do anything for you? - Tehetek valamit önért?

There is nothing here. - Semmi sincs itt.

 

Much, many, a lot of, several, few, little, plenty of

 

A much és many jelentése egyaránt: sok. A much megszámlálhatatlan, ezért egyes számban, a many megszámlálható, ezért többes számban álló főnév mellett használjuk. A much ellentéte: little - kevés, a many ellentéte: few - kevés, néhány.

Pl.: Cats drink much milk. - A maeskák suk tejet isznak.

This fat woman must eat much bread. - Ez a kövér nő biztos sok kenyeret eszik.

My father had much work all his life. - Apámnak egész életében sok munkája volt.

She won much money in the lottery. - Sok pénzt nyert a lottón.

I have very little time. - Nagyon kevés időm van.

Have you got many friends? - Sok barátod van?

Did he make many mistakes? - Sok hibát követett el?

He has few friends. - Kevés barátja van.

A much, little stb. főnévként is előfordulhatnak.

Pl.: I have much to do. - Sok dolgom van.

I eat very little for breakfast. - Nagyon keveset eszem reggelire.

Vigyázz! Mint már említettem, az a határozatlan névelő megváltoztatja a few és a little jelentését.

Pl.: I have a little time. - Van egy kis időm.

He has a few friends. - Van néhány barátja.

A much és many névmásokat többnyire tagadó és kérdő mondatokban használjuk. Ha azonban valamilyen módosító szó áll a sok előtt, akkor kijelentő mondatban is a much illetve a many áll.

Pl.:You make too many mistakes. - Túl sok hibát csinálsz.

Ha kijelentő mondatban akarjuk azt mondani, hogy sok, akkor használjuk inkább a következő kifejezéseket: a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a large number of.

Pl.: There is a lot of truth in what he says. - Sok igazság van abban, amit mond.

A great deal of diamond is found in South Africa. - Nagy mennyiségű gyémántot találtak Dél-Afrikában:

We have plenty of time. - Rengeteg időnk van.

A much, many, little fokozható névmások, de fokozásuk rendhagyó. A few viszont szabályosan fokozható (Lásd a melléknévfokozásnál!)

Pl.: Honey catches more flies, than vinegar. - Mézzel több legyet foghatsz, mint ecettel.

Most men lose their cool judgement, when they are most in need of it. - A legtöbb ember akkor veszíti el a józan eszét, amikor leginkább szüksége lenne rá.

A several jelentése: több, számos (több a few-nál, kevesebb a many-nél). Utána a főnév mindig többes számban áll.

Pl.: He has several pictures. - Számos festménye van.

 

All, every, each, whole

 

Az all, every és az each jelentése: mind, minden, összes, egész. A különbség köztük az, hogy az all egyes személyek vagy dolgok összességét jelenti úgy, hogy közben az egyes részekre nem gondol. Az every is az összességet jelenti, de egyenként gondol a részekre. Az each jelentésében szintén az egyes részek vannak előtérben.

Az all egyik jelentése: minden, az egész.

Pl.: I was working all day. - Egész nap dolgoztam.

All the way home I was thinking about... - Egész úton hazafelé, azon gondolkodám...

I know all about you. - Mindent tudok rólad.

Az all másik jelentése: összes, valamiből az összes.

Pl.: All books you lent me were interesting. - Az összes könyv érdekes volt, amit kölcsönadtál.

I have lost all my money on poker. - Az összes pénzem elvesztettem pókeren.

A whole jelentése: egész. Az osztatlan egészet jelöli.

Pl.: the whole of England - egész Anglia (az egész angol föld)

De: all England - egész Anglia (Anglia összes lakosa)

I have read the whole book. - Az egész könyvet elolvastam.

Az every és az each jelentése: minden, mindegyik. Kizárólag megszámlálható főnevek előtt használjuk őket, s utánuk a főnév egyes számban áll.

Pl.: I looked at every animal in Zoo. - Minden állatot megnéztem az állatkertben.

"England expects that every man this day will do his duty." - "Anglia elvárja, hogy ezekben a napokban minden ember tegye a kötelességét." (Nelson)

Összetételei: everybody, everyone - mindenki, everything - minden.

Pl.: Everyone knows him and he knows everybody. - Mindenki ismeri őt, és ő is ismer mindenkit.

Money is everything to him. - Mindene a pénz.

 

Both, either, neither

 

A both jelentése: mindkettő, az either-é bármelyik a kettő közül, a neither-é egyik sem a kettő közül. Csak megszámlálható főnév előtt használjuk őket.

A both után a főnév mindig többes számban áll.

Pl.: He found both his gloves. - Mindkét kesztyűjét megtalálta.

Both the prisoners were sent to the Tower. - Mindkét rabot a Tower-ba vitték.

I love you both. - Mindkettőtöket szeretlek.

Ha az either közvetlenül a főnév előtt áll, akkor a főnév egyes számba kerül. Ha azonban a főnév és az either között az of the áll, akkor a főnevet többes számba tesszük.

Pl. Take either side of the river. - A folyó bármelyik partján választhatod.

You can choose either of them. - Bármelyiket választhatod.

I don't believe either of them. - Egyikőjüknek sem hiszek.

A neither az either ellentéte, tehát rá is ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Pl.: Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg.

Neither of us is right. - Egyikünknek sincs igaza.

Neither book is satisfactory. - Egyik könyv sem megfelelő.

He gave me two pens, but neither is very good. - Adott nekem két tollat, de egyik se túl jó.

 

Other, another

 

Az other jelentése: másik, többi. Utána a főnév állhat egyes és többes számban is.

Pl.: Where is the other chair? - Hol a másik szék?

Where are the other chairs? - Hol a többi szék?

Some men do this, other men that. - Egyesek ezt csinálják, mások azt.

Other days other ways. - Más idők, más emberek. (Más napok, más utak.)

Three girls stayed there, the others went away. - Három lány ott maradt, a többi elment.

Az another jelentése: egy másik, még egy. Utána a főnév mindig egyes számban áll.

Pl.: May I offer you another cup of tea? - Megkínálhatom még egy csésze teával?

He speaks one thing and means another. - Mást gondol, mint amit kimond.

 

Else

 

Az else a who, what kérdő, valamint a nobody, no one, nothing, anybody, any one, anything, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything határozatlan névmásokkal jár együtt, jelentése: más.

Pl.: Who else is coming? - Ki más jön még?

She thought of nobody else but him. - Senki másra nem tudott gondolni, csak őrá.

Mint névmás, felveheti a ragos birtokos eset 's ragját.

Pl.: It is somebody else's umbrella. - Ez másnak az ernyője.

vagy: The umbrella is sombody's else.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés