Szombat, 2019-10-19, 4:54 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Az ige névszói alakjai:Infinitive


I. Infinitive

 

Az Infinitive az igéből képzett főnév, magyarul (-ni végű) főnévi igenév. Mondaton belül főnévhez hasonló szerepet játszik. Lehet alany, tárgy, jelző és határozó.

l. Mikor használjuk to nélkül az Infinitive-t?

- a módbeli segédigék után (kivéve ought to, use to)

Pl,: She will read. - Olvasni fog.

He can write. - Tud írni. stb.

- műveltetést, megengedést jelentő igék után (kivéve a szenvedő alakjukat)

Pl.: Let's go. - Menjünk!

He makes them write. - Irat velük. stb.

- érzékelést jelentő igék után (kivéve a szenvedő alakjukat:

Pl.: He was seen to run away. - Látták, amint elszaladt.

We saw him come. - Láttuk őt jönni.

I heard him speak French. - Hallottam őt franciául beszélni.

1. Infinitive az alany szerepében:

Pl.: To speak and to speak well are two things. - Beszélni és helyesen beszélni, két külön dolog.

It is difficult for me to tell you more. - Nehéz többet mondanom neked.

To err is human. - Tévedni emberi dolog.

2. Infinitive a tárgy szerepében:

Pl.: I teach people to swim. - Úszni tanítom az embereket.

Tell me where to go. - Mondd meg, hova menjek.

They didn't know what to answer. - Nem tudták, hogy mit válaszoljanak.

- ha egy ige a következő mondatban újra előfordulna Infinitive-ben, az igét nem ismételjük meg újra, csak a tot tesszük ki.

Pl.: Write the letter to him, if you want to. - Ha meg akarod írni neki azt a levelet, akkor írd meg.

I have not read the book yet but I ought to. - Még nem olvastam el azt a könyvet, bár kellett volna.

3. Tárgyeset főnévi igenévvel (Accusative with Infinitive):

Ez a kissé bonyolult nevű szerkezet valójában egyszerű, és az angol nyelv előszeretettel használja: Lássuk egy konkrét példán keresztül milyen is:

My father permits me to go. - Apám megengedte, hogy elmenjek.

Az alany (my father) és az állítmány (permits) után következik a tárgyeset [me), majd a főnévi igenév (to go).

It caused him to smile. - Mosolygásra késztette.

I pray you to consider what I say. - Arra kérlek, fontold meg, amit mondtam.

The Irish have always desired Ireland to be a separate nation. - Az írek-mindig azt szerették volna, hogy Írország független nemzet legyen.

- to say, to tell (mondani), to answer (kérdezni), to hope (remélni) után nem tárgyeset áll főnévi igenévvel, hanem tárgyi mellékmondat.

Pl.: I was told (that) my friend's father had died. - Azt mondták nekem, hogy a barátom apja meghalt.

4. Az Infinitive mint jelző:

Jellegzetes jelzői szókapcsolatok Infinitive-vel:

Pl.: a house to live in - lakóház; the age to follow - a következő korszak; difficulties to be overcome - legyőzendő nehézségek,

We all believe in better days to come. - Mindannyian bízunk benne, hogy jobb napok következnek.

She wore a blue suit and a hat to match. - Kék kosztümöt, és hozzá illő kalapot viselt.

- jelzői Infinitive további bővítményekkel:

Pl.: It's a weary life with no leisure to enjoy. - Fárasztó az olyan élet, melyben nincs idő a szórakozásra.

Be quick to hear and slow to speak. - Gyorsan halld meg a dolgokat, és lassan (megfontoltan) beszélj!

This book is too difficult for me to read. - Ez a könyv túlságosan nehéz ahhoz, hogy elolvassam.

He was the first to come and the last to go. - Elsőnek jött és utolsónak távozott.

I'm too tired to go any further. - Túl fáradt vagyok ahhoz, hogy messzebbre menjek.

He is too young to see such a film. - Túl fiatal ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnézzen.

You don't think he's such a fool as to agree to that! - Csak nem gondolod, hogy olyan bolond, hogy ebbe belemenjen!

5. Az Infnitive mint határozó:

All his money was spent to buy shares. - Az összes pénzét részvények vásárlására költötte.

You had better repeat the words every day, in order not to forget them. - Jobban teszed, ha minden nap átismétled a szavakat, hogy el ne felejtsd őket.

To tell you the truth, I dislike him. - Az igazat megvallva, nem szeretem őt.

"I come to bury Caesar, not to praise him." - "Temetni jöttem Cézárt, nem dicsérni."

Az Infinitive to-ját gyakran so as, vagy in order erősíti.

Pl.: I want to get up early so as to have time to have a breakfast. - Korán akarok felkelni, hogy legyen időm megreggelizni.

Come early, please, in order to get good seats. - Kérlek gyere korán, hogy jó helyet kapjunk.

Célhatározói mondatok to + Infinitive-vel:

l. I have come here to learn English. - Azért jöttem ide, hogy angolul tanuljak.

2. I have come here so that I can learn English. - Azért jöttem ide, hogy angolul tudjak tanulni.

Ebben az esetben a fő- és mellékmondat alanya azonos. Én jöttem el, és én akarok angolul tanulni. Ilyenkor mindkét megoldás helyes. Abban az esetben viszont, ha az alanyok különböznek, nem használhatjuk a to + Infinitive szerkezetet, csak a so that-et.

Pl.: I give you my address so that you can write to me. - Megadom a címemet, hogy tudjál írni nekem.

Ebben a mondatban én adom meg a címemet, hogy te írhass.

Egyéb tudnivalók:

- a to és az Infinitive közé általában nem kerülhet semmilyen szó. Vannak azonban kivételek. Az amerikai angol igen gyakran tesz határozószót közéjük.

Pl.: Amerikai angol: It is my duty to plainly tell you the truth.

Brit angol: It is my duty to tell you the truth plainly. - Kötelességem őszintén elmondani neked az igazságot.

- a tagadószó mindig a to + Infinitive előtt áll.

Pl.: I asked him not to forget his promise. - Megkértem, hogy ne felejtse el az ígéretét.

Make it a rule never to lose your temper. - Fogadd meg, hogy sohasem veszíted el a hidegvéredet.

Nézzük meg, mely igékkel alkotható főnévi igeneves szerkezet:

to agree - egyetérteni, to allow - megengedni, to ask - kérdezni, to begin - elkezdeni, to believe - hinni, to continue - folytatni, to decide - dönteni, to expect - elvárni, to find out - megtudni, to forget - elfelejteni, to hate - útálni, to like - szeretni, to love - szeretni, to manage - irányítani, to order - parancsolni, to suppose - feltételezni, to prefer - előnyben részesíteni, to promise - megígérni, to refuse - elutasítani, to remember - emlékezni, to start - elkezdeni, to stop - megállni, befejezni, to tell - mondani, to try - megpróbálni, to understand - megérteni, to want - akami, to wish - kívánni.

A következő igék szenvedő alakjai után használhatunk Infinitive-et: to allow - megengedni, to believe - elhinni, to consider - megfontolni, to know - tudni; to say - mondani, to see - látni, to suppose - féltételezni, to think - gondolni, to permit - megengedni stb.

PL: They were permitted to speak with the boss. - Megengedték nekik, hogy beszéljenek a főnökkel.

Infinitive-t használhatunk még a következő melléknevek után: easy - könnyű, good - jó, hard - nehéz, important - fontos, impossible - lehetetlen, interesting - érdekes, possible - lehetséges.

 

Most pedig foglaljuk össze az Infinitive leggyakoribb alkalmazásait:

 

It isn't difficult to learn English. - Angolul nem nehéz megtanulni.

It is important for me to learn English. - Fontos számomra, hogy megtanuljak angolul.

I have promised to learn English. - Megígértem, hogy angolul tanulok.

My friend helps me to learn English. - A barátom segít nekem angolul tanulni.

I was allowed to learn English. - Megengedték nekem, hogy angolul tanuljak.

I'm too tired to learn English today. - Ma túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy angolt tanuljak.

I want to get up early so as to have time to learn English. - Korán akarok felkelni, hogy legyen időm angolt tanulni.

Vigyázz! Itt nincs to: He saw me learn English. - Látott engem angolt tanulni
Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés