Szombat, 2019-10-19, 5:45 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Helyesírási tudnivalók


Helyesírási tudnivalók

 

1. A szótő magánhangzója csak zárt szótagban lehet rövid. Ha rag vagy képző járul a szóhoz, a szótagot záró mássalhangzó megkettőződik.

Pl.: big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb), drop - dropped (leejt, leesik - leejtett, leesett), swim - swimmer (úszik - úszó), sun - sunny (nap - napos) stb.

Hogy a hangzó eredeti értéke megmaradjon, - megkettőzzük az r-t is:

Pl.: prefer - preferred - preferring (előnyben részesít előnyben részesített - előnyben részesítő) stb.

Megkettőződik a kidnap (emberrablás), worship (imádás) p-je is:

Pl.: kidnapped - kidnapper - kidnapping (elrabolt - emberrabló - emberrablás), worshipped - worshipper worshipping (imádott - imádó - imádat) stb.

2. A néma e a magánhangzóval kezdődő rag vagy képző előtt általában kiesik:

Pl.: sense - sensible (érzés - érzékeny), fame - famous [hírnév - híres), arrive - arrival (megérkezik, megérkezés) stb.

Nem esik ki a néma e, ha a kiejtéshez szükség van rá, vagy ha előtte is e van:

Pl.: see - seeing (lát - látva), courage - courageous [bátorság - bátor)

3. Angol szó végén nem állhat i, csak y. Ha a szóvégi y ragozás, képzés közben a szó belsejébe kerül; újra i, illetve ie lesz belőle:

Pl.: history - historical - historian (történelem - történelmi - történész), try -tried - trial (kipróbál, - kipróbált - próba), babies - kisbabák

Kivétel, magánhangzók után az y a szó belsejében is y marad.

Pl.: play - playing - player - played - plays (játék - játszó - játékos - játszott - játékok)

4. A full (tele), fill (tölt), till (míg, ameddig), well (jó, jól), all (mind) szavakból összetételekben az egyik l kiesik: Pl.: to fulfil (elvégezni, teljesíteni), beautiful (gyönyörű), until (amíg), to welcome (üdvözölni), almost (majdnem) already (már).

De: full-time (egész napi, teljes munkaidejű), well-known (közismert)

 

Elválasztás

 

A szótagolás és a szavak elválasztása az angol nyelvben sokkal bonyolultabb, mint a magyarban. Maguk az angolok is sokszor bizonytalanok benne, ezért lehetőleg kerülik az elválasztást. Az angol könyvekben fordul elő a legkevesebb szóvégi megszakítás, ha összehasonlítjuk más nyelvű könyvekkel. A gyakorlati nyelvtanulás szempontjából nincs nagy jelentősége, ezért csak a leglényegesebb és legegyszerűbb tudnivalókra térek most ki.

1. A legfontosabb szabály: egy angol szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzót kiejtünk benne.

Pl.: Egy szótagú szavak a következők: head (fej), foot (láb), friend (barát), thought (gondolat) stb.

Kétszótagúak: beau-ty (szépség), pre-cious (értékes) stb.

Háromszótagú: beau-ti-ful:

2: Mivel a szavak elválasztásánál irányadó a kiejtés, a kiejtés pedig sokszor a hangsúlytól függ, így az elválasztás is függ a hangsúlytól.

3. Azokat a szavakat, amelyeket egy szótagúnak mondunk ki, nem lehet megszakítani.

Ilyenek pl.: saint (szent); good (jó), head (fej)

Ezért nem szakíthatjuk meg a néma e-ben végződő, egy szótagúnak ejtett szavakat sem: to take (fogni), here (itt), life (élet), tube(cső).

De: Az angolban vannak szótagalkotó mássalhangzók is, ilyen az l és r.

Ez a két betű néma e-vel 'önálló, átvihető szótagot alkot:

Pl.: peo-ple (nép), lit-tle (kicsi), mid-dle (közép), un-cle (nagybácsi).

4. Kettős (hármas) magánhangzókat nem lehet elválasztani.

Ilyenek pl: dai-ly (napi), hou-ses (házak), beau-ty [szépség).

De: Elválaszthatjuk a külön kiejtett magánhangzókat.

Pl.: po-et (költő), to cre-ate (alkotni), curi-osity (kíváncsiság, érdekesség).

5. Ha két szótag között egy mássalhangzó van, az a következő szótaghoz kerül (mint a magyarban).

Pl.: Pe-ter (Péter), sto-ry (történet), fa-ther (apa).

(Vigyázat! A plt, th, sh, ch egy mássalhangzónak számít, az x viszont kivétel, mert az előző szótagban marad: fix-a-tion - rögzítés)

6. Két egyforma mássalhangzó közül az egyik marad, a másik a következő szótaghoz kerül: let-ter (levél), swim-mer (úszó), big-ger (nagyobb).

7. Két vagy több különböző mássalhangzó közül az utolsó megy át a következő szótagba: num-ber (szám), Lon-don, emp-ty (üres), part-ner (társ).

Néhány jó tanács, amely megkönnyíti az elválasztást.

1. Rövid, két- vagy több szótagú szavakat lehetőleg ne válasszunk el.

Pl. az ilyeneket: ally (szövetséges), hero (hős), poem (vers); zero (nulla) stb.

Kerüljük azokat az elválasztásokat is, amikor csak egy magánhangzó marad, vagy kerül át az új szótagba: radi-o (rádió) a-gain (újra), u-nit (egység).

2. Szóösszetételeket az alkotórészeik szerint választhatunk el.

Pl.: arm-chair (karosszék), an-other (másik), every-body (mindenki).

Általában elválaszthatók a ragok, képzők és igekötők is:

Pl.: re-turn (visszatérés), com-fortable (kényelmes), ask-ed (kérdezett).

3. Kötőjeles összetett szavakat a kötőjelnél válasszunk el: up-to-date (korszerű).

4. Ha bármi kétségünk van, nézzünk utána egy angol nyelvű értelmező szótárban.

 

Kisbetű - nagybetű

 

Az angolban nagy kezdőbetűvel írjuk a következőket:

l. a tulajdonneveket: Mary, Barker, England, London, Hungary stb.

2. A magyartól eltérően nagybetűvel írjuk a tulajdonnevekből származó mellékneveket is, valamint pártok, vallások, hitfelekezetek nevét is:

Pl.: English - angol, Japanese - japán, Conservative - konzervatív, Liberal - liberális, Christian - keresztény, Roman Catholic - római katolikus.

3. Nagybetűvel írjuk a címet, rangot:

Pl.: Queen Elizalieth - Erzsébet királynő, Henry the Eighth - VIII. Henrik, President Clinton - Clinton elnök, Hero of Socialist Labour - a szocialista munka hőse.

4. A következő vallási neveket: Heaven - mennyország, Paradise - paradicsom, Satan - sátán, és a Church - szót, ha egyházat értünk alatta.

5. A névmások és kötőszók kivételével minden szót nagybetűvel írunk könyv- és fejezetcímekben, dolgozatcímekben.

Pl.: Tom Brown's Schooldays - Tom Brown diákévei. The Adventures of Tom Sawyer - Tom Sawyer kalandjai.

6. A hónapok, napok, ünnepek neveit:

Pl.: February - február, Monday - hétfő, Easter - húsvét Children's Day - gyermeknap, Thanksgiving Day - hálaadás napja, hálaadó ünnep.

7. Az I - én személyes névmást.

8. A megszemélyesített közneveket:

"The Creator made Italy from design by Michelangelo." (Mark 'Iwain) - "Itáliát a Teremtő Michelangelo tervrajzai alapján teremtette."

 

Írásjelek

 

Az angol nyelv lényegében ugyanazokat az írásjeleket használja, mint a magyar, talán csak némelyiket ritkábban.

full stop, period - pont (.), comma - vessző (,), semicolon -pontosvessző (;), colon - kettőspont (:), question mark - kérdőjel (?), exclamation mark - felkiáltójel (!), apostrophe - hiányjel ('), dash - gondolatjel (-), hyphen - kötőjel (-), braekets - zárójel ( ) { } [ ], quotation marks, inverted commas - idézőjel ("...").

Az írásjelek használatában is nagyjából megegyezik a két nyelv. A hiányjel az angolban gyakori, különösen a ragos birtokos estben (my sister's book - a nővérem könyve), valamint a gyenge ejtésű alakokban ( I don't know - nem tudom, you'd better - jobban tennéd ha..., I'll go - el fogok menni stb.)

Fontos különbségek vannak azonban a vessző használatában.

Az angol kiteszi a vesszőt a következő esetekben:

1. Keltezésben az évszám előtt: 18th March, 1996. Vagy: March 18th, 1996.

Kimondva: the eighteenth of March, Nineteen Ninetysix, vagy: March the eighteenth, Nineteen Ninety-six.

2. Levélben megszólítás után:

Pl.: Dear Father, I have received... - Kedves Apám! Megkaptam...

- az amerikai angol ilyenkor kettőspontot használ: Dear Father: I have received...

3. Tizedesvessző helyett az angol tizedespontot (decimal point) használ: 0.45

4. Kettőnél több mellérendelt mondatrész után:

Pl.: I see on the table books, pens, pencils and chalk. - Az asztalon könyveket, tollakat, ceruzákat és krétát látok.

Mellérendelt mondatokban az and elé csak akkor teszünk vesszőt, ha külön alanyuk van. (Az amerikai angol felsorolásban az and elé is tesz vesszőt.)

Pl.: Prosperity gains friends, and adversity proves them. - A jólét megszerzi és a balsors próbára teszi a barátokat (barátságot).

De: He took off whis hat and hung it up. - Levette a kalapját, és felakasztotta.

5. Vesszőt teszünk a mondat elején álló, az összefüggésből kivett mondatrészek, mellékmondatok, felkiáltások, megszólítások, valamint Infinitive-vel, Participle-lel, Gerund-dal rövidített mellékmondatok után:

Pl.: Of course, I was surprised. Természetesen meglepődtem.

Taking the book, he left the room. - Fogta a könyvet, és kiment a szobából...

- a mondat közepén is vessző közé kerülnek a kiemelésre szánt mondatrészek:

Pl.: He is, however, a polite man. - Mégis csak udvarias ember.

6. A bővítmények, értelmezői és jelzői mellékmondatok között is vessző van:

Pl.: Shakepeare, the great dramatist, was born in Stratford-upon-Avon. - Shakespeare, a nagy drámaíró, Stratford-upon-Avon-ban született.

7. Vesszőt használunk annak jelzésére is, ha elhagyunk bizonyos mondatrészeket:

Pl.: My regiment is bound for India, Yours, for Gibraltar. - Az én ezredem Indiába készül, a tied Gibraltárba.

Az angol nem teszi ki a vesszőt a kővetkező esetekben:

1. Ha a mellékmondat tartalmilag szorosan kapcsolódik a főmondathoz (alanyi, tárgyi, és különösen időhatározói mellékmondatok előtt).

Pl.: It is generally allowed that the art of teaching is not easy. - Általánosan elismert tény, hogy a tanítás nem könnyű mesterség.

Look before you leap. - Előbb gondolkodj, csak azután cselekedj!

2. Névmásra vonatkozó mellékmondat előtt, valamint olyan vonatkozó mellékmondatok előtt, amelyekből a vonatkozó névmás kimaradt.

Pl.: He who knows not what it is to labour, knows not what it is to enjoy. - Aki nem tudja, hogy mi a munka, nem tudja azt sem, hogy mi az öröm.

That's all I know. - Ez minden, amit tudok.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés