Szombat, 2019-10-19, 4:58 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Helyhatározók


Valaminek, valakinek a helyét meghatározó elöljárószók:

 

1. at

Jelentése: -nál, -nél, -on, -en, -ön, -ban, -ben.

a. / Térben: at the door - az ajtónál, at the bottom of the sea - a tenger fenekén, at the foot of the mountain - a hegy lábánál, at a village - egy faluban, at Stratford - Stratfordban (Vigyázz! Csak kisebb városok és falvak nevei előtt állhat at, nagyobb városok, országok nevei elé in kerül!)

- térben ugyan, de valamilyen intézményben vagy rendezvényen: He is at a concert or at the theatre. - Koncerten vagy színházban van. He is at home. - Otthon van. She is at a wedding. - Esküvőn van.

Jellegzetes igék, melyek at-tel állnak:

to arrive at - megérkezni valahová, to look at - megnézni valamit, to stay at a hotel - szállodában megszállni, to stop at the station - megállni a megállónál.

b. / Időben:

The play begins at seven o'clock. - A (szín)darab 7-kor kezdődik.

Jól jegyezzük meg a következő kifejezéseket:

at the end - a végén, at any time - bármikor, at noon - délben, at night - éjjel; at midnight - éjfélkor, at Christmas - karácsonykor, at Easter - húsvétkor, at first - először, at last - végre, at least - legalább, at present - jelenleg.

e. / Átvitt értelemben:

Pl.: He has sold his wares at a good price. - Jó áron adta el az áruját.

Néhány további at-es ige:

to laugh at - nevetni valamin. to shout at - rákiáltani valakire, to wonder at - csodálkozni valamin.

Fontos kifejezések még:

at the first sound - első hallásra, at first sight - első látásra, not at all - egyáltalán nem.

2. in

Jelentése: -ban, -ben; -on, -en, -ön; -ba, -be.

a. / Térben: in London - Londonban, in the street - az utcán, in the shop - az üzletben, in the book - a könyvben in the room - a szobában, in the sky. - az égen.

b. / Időben: in the morning - reggel, in the afternoon - délután, in the evening - éjjel, in a winter night - egy téli estén, in the past century - a múlt században, in my life - életemben, in two hours - két óra alatt / két órán belül / két óra múlva, in the summer - nyáron.

c. / Átvitt értelemben: to be in a hurry - sietni, in danger - veszélyben, in my opinion - véleményem szerint, in a loud voice - hangosan, to be in love with sy - szerelmesnek lenni vkibe, in the same way - ugyanúgy, in that case - abban az esetben, in peace - békésen / békében, in English - angolul.

3. into

Jelentése: -ba, -be.

I throw a stone into the water, and then it lies in the water. - Bedobtam egy követ a vízbe, és az most a vízben fekszik.

We went into the school. - Bementünk az iskolába. (Az iskola épületébe!)

My husband went into the shop and I was waiting for him outside. - A férjem bement a boltba, én pedig kint vártam rá.

Vigyázz! Az ilyen mondatoknál az into mindig azt fejezi ki, hogy magába az épületbe megy be valaki. Ha az iskola, bolt, mozi, színház stb: mint intézmény a fontos és nem mint épület, akkor mindig a to-t használd. (Lásd a to-nál!l

4. within

Jelentése megegyezik az in-ével, de. valamivel nyomatékosabb annál.

Pl.: within the house - a házban, within a week - egy héten belül, within sight - látótávolságon belül, within doors - bent a házban.

Ellentéte: outside - ki, kívül, without - kinn, kívül.

5. inside

Jelentése: belül, bele.

Ellentéte: outside - kívül.

inside the bus - a buszban, inside the door - az ajtón belül

He stepped inside the gate. - Belépett a kapun belülre.

The two menwent inside the house to talk. - A két férfi bement a házba beszélgetni.

Kifejezések: Walk inside! - Tessék besétálni! He is inside. - Börtönben ül.

6. outside

Jelentése: kinn, kívül.

I've been waiting outside the house. - Kint várakoztam.

That is outside the question. - Ez nem tartozik a kérdéshez.

He lives outside the village. - A falun kívül él.

7. on, upon

Jelentésük ma már teljesen azonos: a tetején, a tetejére, mellett, mellé.

Az upon régies forrna, ma már ritkán használatos. Egyes, valamely folyó vagy tó partján fekvő helységnevekben állandósult. Ilyen pl. Shakespeare szülővárosa, Stratford-upon-Avon (az Avon melletti Stradford).

a. / Térben, valaminek a tetején: on the table - az asztalon, on the hill - a hegyen, on one side - az egyik oldalon, on horseback - lóháton, on one hand - egyfelől, on the other hand - másfelől, a ring on the finger - gyűrű az ujjon, gloves on her hands - kesztyű a kezén, to go on foot - gyalog menni.

The tower on the summit of the mountain is of granite. - A torony a hegycsúcson gránitból van.

The goats are grazing upon the hills. - A kecskék a: dombokon legelnek.

The birds are chirping on the housetop. - A madarak a háztetőn csiripelnek.

The sun shines upon the houses. - A nap süt a házak felett.

- térben, valamire: to drop on the floor - leejteni a földre, to go on shore - partra szállni, to fall on his knees - térdre esni

b. / Időben: csak konkrét, meghatározott időpont esetén:

Pl.: on the first of May - május elsején, on Friday morning - péntek reggel, (de: in the morning!) on Sunday - vasárnap reggel, on Christmas eve - karácsony este, - on a sudden - hirtelen, on his return - a visszatérésekor stb.

Did you see them tin their arrival? - Láttad őket, amikor megérkeztek?

c. / Átvitt értelemben: to smile on - nevetni valamin, on holiday - szabadságon, on duty - szolgálatban, on an average - átlagosan, on condition - feltétellel, to speak on - beszélni valamiről, to write on - írni valamiről, on purpose - szándékosan, to live on bread and water - kenyéren és vízen élni, he lives on his income - saját jövedelméből él, he lives on a pension - nyugdíjból él.

Kifejezések: What's on? - Mi van műsoron? / Mit játszanak? The tap is on. - Nyitva van a csap. The light is on. - Ég a lámpa. The hand-brake is on. - Be van húzva kézifék.

Néhány on-os ige: to call on - meglátogatni (de: to call upon -felkérni!), to count on - számítani rá, to depend on - függni valamitől, to look on - végignézni, to operate on - megoperálni valakit, to wait on - kiszolgálni / felszolgálni, to turn on - megfordulni valamin.

Kifejezések: Upon my word. - (becsület) Szavamra! Upon my honour, it's true. - Becsülctemre igaz, Hang on a minute, please! (telefonban) Kérem tartsa a vonalat!, I was set on by a dog. - Rám támadt egy kutya.

The policeman told him, to move on. - A rendőr azt mondta, hogy menjen tovább.

Why do you not to on with your studies? - Miért nem folytatod a tanulmányaidat?

8. by

a. / Egyik jelentése: -nál -nél, mellett.

by the window - az ablaknál, az ablak mellett, by the riverside - a folyóparton, by the roadside - az út szélén stb.

They walked by the riverside. - A folyóparton sétáltak.

Their house stands by the station. - A házunk az állomásnál (állomás mellett) áll.

one by one - egymás mellett, travel by land and sea - utazni földön és vízen.

b./ Jelent időhatározót: by night - éjjel / az éjszaka folyamán, by this time - mostanra, by Wednesday - szerdára.

"Nem később, mint..." értelemben:

It will be done by the end of the week. - A hét végére készen lesz.

c. / Jelenti a cselevés okozóját vagy eszközét: by train - vonattal (utazni), by bus - busszal, by air - repülővel, by sea - tengeren, by letter - levélben, by telegram - táviratilag, to say by words - szóval elmondani, by chance - véletlenül, by accident - véletlenül, by birth - születése szerint, made by hand - kézi készítésű, by heart - könyv nélkül, kívülről.

Figyelem! Nem használjuk a by-t, ha a jármű neve előtt valamilyen jelző áll.

Pl.: in my car - az én autómmal, in a red bus - piros busszal stb., valamint jegyezzünk meg még egy kivételt, amit már említettem is: on foot - gyalogosan.

Are you an Englishman by birth? - Ön angol születésű?

I'm a physician by profession. - Hivatásom szerint orvos vagyok.

He earns his living by teaching, - Tanítással keresi a kenyerét.

It's 3 o'clock by my watch. - Az én órámon 3 óra van.

The house was destroyed by fire. - A házát tűz pusztította el.

By the way... - Mellesleg... Egyébként... Igaz is... (Hasznos töltelékszó, ha nem jut eszünkbe a megfelelő válasz, és húzni akarjuk az időt!)

9. beside

Jelentése: mellett, mellé, kívül.

a. / Általában helyet határoz meg:

He sef beside his wife. - A felesége mellett ült.

My cottage is beside the sea. - A nyaralóm a tenger mellett van.

b. / Átvitt értelmű jelentése: pl. beside himself - magán kívül.

That is beside the point. - Nem tartozik a tárgyhoz. Lényegtelen.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés