Szombat, 2019-10-19, 5:41 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Mondattan I


Mondattan

 

Arra még mindannyian emlékszünk általános iskolai tanulmányainkból, hogy a mondat alanyból (Ki? Mi? Kik? Mik?) és állítmányból (Mit csinál?) áll.

A mondat állítmányi része igéből vagy igei szerkezetből, alanyi része névszóból vagy névszói szerkezetből áll.

Pl.: The grass              growes. - A fű nő.

                 ^                     ^

  alany           állítmány

 

Az alany

 

Az alany az állítmányban kifejezett cselekvés vagy történés hordozója.

Az angol nyelv szereti, ha az alany személy, vagy legalábbis élőlény. Például, ha azt akarja mondani: a kés megsebesítette a fiút, inkább szenvedő szerkezetet használ csak hogy az alany személy legyen: a fiú kés által sebesült meg.

Az alany lehet határozott, ismert személy, tárgy, elvont dolog, lehet általános értelmű, és lehet úgynevezett alaki alany.

A mondatban alanyként állhat:

1. Főnév: The sun is shining. - A nap süt.

2. Melléknév, melléknévi igenév: No good will come of it. - Semmi jó nem származik belőle.

3. Számnév: Two are absent. - Ketten hiányoznak.

4. Névmás: This is a French novel. - Ez egy francia regény.

5. Infinitive (teljes): To err is human. - Tévedni emberi dolog.

6. Gerund: Walking is pleasant in fine weather. - Jó időben kellemes sétálni.

7. Bármely más, főnévként használt szófaj: The ups and downs of life must be taken as they come. - Az élet jó és rossz fordulatait úgy kell elfogadni, ahogy jönnek.

8. Szócsoport, egész mondat: Twice two is four. - Kétszer kettő négy.

That he is in error will be clear soon. - Hamarosan kiderül, hogy téved.

Az alaki alany: mint a neve is mutatja, csak formailag alany. Nincs semmilyen jelentése, de formailag egésszé teszi a mondatot. A személyes névmásoknál már utaltunk rá.

Az it harmadik személyű semleges névmás alanyként áll:

- ha nemre való tekintet nélkül beszélünk valakiről (pl. kisgyerekről):

Pl.: It (the baby)is crying.

- élettelen tárgyak, elvont fogalmak neve-helyett,

- a this mutató névmás helyett kérdésre adott feleletekben:

Pl.: This / It is a chair. - Ez egy szék.

- természeti jelenséggel, időjárással, időponttal és távolsággal kapcsolatos mondatokban:

Pl.: It (the weather) was windy. - Szeles volt az idő. It is high water. - Magas a vízállás. It is getting late. - Későre jár (az idő). It is a hundred kilometres from Budapest to Szolnok. - Budapesttől Szolnok száz kilométerre van.

- a to be - lenni, a to seem - tűnni, to appear - tűnni, to look - kinézni, látszani, to happen - történni igék mellett, melléknévvel, főnévvel szerkesztett mondatokban, mint pl.: it is good... - jó..., it is bad... / it is wrong... - rossz..., it is easy... - könnyű..., it is possible, thát... - lehetséges, hogy..., it is necessary... - szükséges...

Pl.: It is no easy to forget. - Nem kőnnyű elfelejteni.

It is no use denying it. - Kár tagadni.

It is possible that we may have some rain this afternoon. - Lehetséges, hogy kapunk egy kis esőt ma délután.

- ha bármilyen mondatrészt ki akarunk emelni:

Pl.: It was she (her) whom I met yesterday. - Vele találkoztam tegnap.

It was yesterday. (that) I met her. - Tegnap találkoztam vele.

- személytelen szenvedő szerkezetekben, mint pl.: itt is said - azt mondják, it must he remembered - emlékezni kell rá, it is supposed - feltételezhető

Pl.: It is to be hoped (that) nothing serious has happened. - Remélhetőleg semmi komoly nem történt.

Figyelem! Az alaki alany után az állítmány mindig egyes számban áll!

Who knocks? - It is my friends. - Ki kopogtat? - A barátaim.

A there alanyi használata:

A there - éppen úgy, mint az it - az alaki alanyhoz hasonló szerepet tölt be a to be egyes és többes szám 3. személyű alakjai, vagy tárgyatlan ige mellett.

Az értelmi alany mindig az állítmány után következik, és mindig határozatlan (vagy semmilyen) névelő áll előtte:

Pl.: There is a book on the table. - A book is on the table.

Mindkét mondat jelentése: Egy könyv van az asztalon. Mégis, az első mondatban a hangsúly a könyv létezésén van. A többi mondatrész, a könyv és az asztalon, csak másodlagos.

A második mondatban egyik szó sincs kiemelve, mégis a hangsúly a könyvön van. A vannak, nincs jelentéstartalma, csak mint kapcsolóige szerepel.

A kérdést a következőképpen kell feltenni:

Is there a book on the table? - Van könyv az asztalon? Válasz: Yes, there is. - Igen, van. Vagy: No, there isn't. - Nincs.

Többes számban: Are there books on the table? Vannak könyvek az asztalon?

Válasz: Yes, there are. - Igen, vannak. Vagy: No, there aren't. - Nincsenek.

Pl.: There is no rose without a thorn. - Nincsen rózsa tövis nélkül.

There was no time to finish the work. - Nem volt idő a munka befejezésére.

There has been a lot of rain this week. - Jó sok eső esett a héten.

What is there to do here? - Mi itt a teendő?

There is no living with him. - Nem lehet vele, élni (kijönni).

There being nothing else to do, we went home. - Nem lévén több tennivaló, hazamentünk.

Erre a kérdésre: How many boys are (there) in the class? - csak egyféle felelet van: There are thirthy boys in the class. - (és nem: thirthy boys are...) - Hány fiú van az osztályban? - Harminc fiú van.

- elbeszélésekben, mesékben a tárgyatlan igék is állhatnak there-rel:

Pl.: One day there came a letter from the King. - Egy napon levél érkezett a királytól.

Suddenly there came a tapping at the door of my room. - Hirtelen kopogtak a szobám ajtaján.

A there jelentése a fenti mondatokban: nem ott. Ha az ott határozó is szerepel a mondatban, a there-t még egyszer ki kell tenni:

Pl.: There were two boys there. - Két fiú volt ott.

Általános alany:

Az általános alanyt az angol többféleképpen is kifejezheti:

1. Személyes névmással. Ezek között is leggyakoribb a you.

Pl.: You never can be careful enough. - Az ember sohasem lehet elég óvatos.

You cannot eat your cake and have it too. - Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni. (Szó szerint: nem eheted meg a süteményt úgy, hogy az meg is maradjon.)

A they rendszerint kisebb csoportokra vonatkozik:

Pl.: He cares little what they think of him. - Keveset tőrődik azzal, hogy mit gondolnak róla mások.

A we a beszélőt is magába foglaló általános alany:

We don't like to be laughed at. - Nem szeretjük, ha kinevetnek bennünket.

A we-t használják akkor is, amikor ki akarják kerülni az egyes szám első személyben való nyilatkozást. A we a szerénység többese.

Pl.: We don't say that the whole book is excellent. - Nem mondjuk, hogy az egész könyv kitűnő. (Egy könyvet bíráló személy megjegyzése.)

(Az author - szerző szó is lehet általános alany: The author would call attention to... - A szerző fel szeretné hívni a figyelmet...)

És nem utolsó sorban mindenki ismeri a királyi többest: We..., Queen Elizabeth of England...

2. A one mint általános alany, az I és a we helyett használatos:

Pl.: In the evening one may praise the day. - Nyugtával dicsérd a napot.

As long as one is young one easily acquires new friends. - Míg az ember fiatal, könnyen szerez új barátokat.

Az one helyett esetleg a fellow, vagy a person is állhat.

3. Általános alany kifejezésére az angol gyakran használja a személytelen szenvedő szerkezetet, különösen, ha az alany ismeretlen, vagy nem fontos számunkra.

Pl.: It is said that Julia is the most beautiful girl in the town. - Azt mondják, Júlia a legszebb lány a városban.

- személyes szenvedő szerkezetet használ az angol olyan esetben, amikor a személy vagy a tárgy a cselekvés kiindulópontja:

Pl.: I was told. - Azt mondták nekem. You are waited for. - Várnak rád. I was laughed at. - Kinevettek.

4. Általános alany kifejezésére használják még a man - ember, men - emberek, people - emberek szavakat.

Pl.: People don't always say what they think. - Az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak.

5. Sok esetben, amikor a magyar általános alanyt használ, az angol körülír.

Pl.: There is a ring. / The bell is ringing. / Someone is ringing (the bell). - Csöngetnek.

Egyes esetekben előfordul, hogy nincs alany a mondatban:

1. Felszólitó mondatokban:

Pl.: Shut the door. - Csukd be az ajtót! Come in, please. - Jöjjön be, kérem!

2. Egyes állandó szókapcsolatokban:

Pl.: Thank you. - Köszönöm.

Hope to see you again. - Remélem, hogy újra látlak.

 

Az állítmány

 

Az állítmány lehet egyszerű vagy összetett állítmányi szószerkezet.

Az egyszerű állítmány lehet egyszerű és összetett igei alak.

- egyszerű igei alak: The birds sing. - A madarak énekelnek.

- összetett igei alak: I have written a letter. - Írtam egy levelet.

Az összetett állítmány egy egyszerű vagy egy összetett igéből és egy névszói (főnévi) szerkezetből áll. Az összetett állítmányi szerkezetben az igének nincs valódi jelentése, szerepe csak az összekapcsolás. Értelmileg a névszói rész fontos, amit állítmánykiegészítőnek és alanyi kiegészítőnek is neveznek.

Az összetett állítmány része általában a to be ige ragozott alakja, vagy azok az igék, amelyek állítmánykiegészítőre szorulnak.

Ezek az igék a következők:

1. Azok a tárgyatlan igék, amelyek jelentése: valami, valamilyennek látszik.

Pl.: He appears (to be) suffering. - Úgy tűnik, szenved. She looks pretty in her new dress. - (Jól néz ki) Csinos az új ruhájában.

The rumour proved true. - A hír igaznak bizonyult. The weather continues cold. - Az idő hideg marad. What seems possible to you seems impossible to me. - Ami neked lehetséges, nekem lehetetlen.

Valamint a: to feel, - érezni, to remain - maradni, to keep - tartani, to stay - maradni, to smell - szagolni, to sound - hangozni, stb. igék.

- azok a tárgyatlan igék, amelyek jelentése: vki vmivé, vmi vmilyenné válik.

Pl.: He became an engineer. - Mérnök lett.

The joke fell flat. - A tréfa nem jól sült el.

He is getting old. - Öregszik.

She went green with envy. - Sápadt lett az irigységtől.

The rivers are beginning to run dry. - A folyók kezdenek kiszáradni.

The milk has turned sour. - A tej megsavanyodott.

2. Azok a tárgyas igék, amelyek mellett két tárgy áll.

Pl.: They call the dog Hector. - A kutyát Hectornak hívják.

He kept his head cool. - Nyugodt maradt.

I imagined him a tall, strong man. - Magas, erős férfinak képzeltem (őt).

He likes his coffee hot. - Forrón szereti a kávét.

They wished him further. - A pokolba kívánták (őt).

The bad news made him ill. - A rossz hírek beteggé tették.

He boiled the egg hard. - Keményre főzte a tojást.

They elected him secretary. - Miniszterré választották.

He laughed himself sick. - Betegre nevette magát.

Mindkét csoportba tartozó ige állhat szenvedő alakban is.

Pl.: He is called Alexander. - Sándornak hívják.

The egg was boiled hard. - A tojást keményre főzték. stb.

Vannak kivételes esetek, amikor az állítmánynak egy kevésbé lényegesnek ítélt része kimarad a mondatból.

Pl.: Hands up! - Fel a kezekkel!

What an idea! - Micsoda ötlet!

Újságcikkek címében: Boy of six murdered. - Megöltek egy hatéves fiút.

Clinton an easy win. - Clinton könnyű győzelme.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés