Szombat, 2019-10-19, 5:12 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Mondattan II


Az alany és az állítmány egyeztetése

 

Az alany és az állítmány számban és személyben megegyezik egymással.

Pl.: The boys are playing in the garden. - A gyerekek a kertben játszanak.

-·az it alaki alany után egyes számú állítmány áll akkor is, ha az értelmi alany többes számú.

Pl.: It was my friends who (that) come to see me yesterday. - Tegnap a barátaim látogattak meg.

- az and-del kapcsolt két vagy több alany után az állítmány többes számban áll.

Pl.: James and George are brothers. - James és George testvérek.

- ha viszont az and-del kapcsolt két személy ugyanaz, vagy rokon fogalom, az állítmány egyes számban áll.

Pl.: The great scholar and poet is dead. - A nagy tudós és költő halott.

The bread and the butter is on the table. - A kenyér és a vaj az asztalon van.

Truth and honesty is the best policy. - Az igazság és őszinteség a legjobb politika.

- ha az and-del kapcsolt értelmi alanyok a there alaki alannyal szerkesztett mondatban vannak, az állítmány gyakran egyes számban áll.

Pl.: There comes my father and his friend. - Apám jött a barátjával.

- ha több egyes számú alany követi az állítmányt, akkor rendszerint a legközelebbivel egyeztetjük.

Pl.: Where is my brother and his friend? - Hol van a bátyám és a barátja?

- ha két vagy több különböző személyű alany van a mondatban, az állítmány többes számú lesz.

Pl.: James and I are good friends. - James és én jó barátok vagyunk.

- szétválasztó viszonyban az állítmány a hozzá legközelebbivel egyezik meg.

Pl.: Neither you, nor he is going to see John. - Sem te, sem ő nem látogatjátok meg Johnt.

A beszélt nyelvben azonban előfordul az is, hogy a két alanyt együtt veszik figyelembe, és utánuk egy többes számú állítmányt tesznek.

Pl.: Neither you, nor he are going to see him.

Előfordul a két állítmányos variáció is.

Pl.: Neither is he going to see John, nor are you.

- különböző személyű alanyok mellett, állító-tagadó mondatban, mindig az állító névmás személyével egyezik meg az állítmány.

Pl.: I am to go there, not you. - Én megyek oda, nem te.

- gyűjtő főnevek után az állítmány egyes, vagy többes számban áll, aszerint, hogy az egészről, vagy a csoport tagjairól külön-külön van szó.

Pl.: The public is requested to keep off the grass. - A közönséget (annak minden egyes tagját) megkérték, hogy né lépjen a fűre.

The general public were highly interested in the affair. - A nagyközönséget igencsak érdekelte az ügy.

- az olyan többes számú főnevek után, amelyeknek értelme egyes számú, az állítmány állhat egyesben is többesben is.

Ilyen szavak pl.: news - hírek, tidings - tudósítás, odds - esély, politics - politika, ethics - etika stb. (Lásd A névmások című fejezetben, hogy melyik után kell az állítmányt egyes és melyik után többes számba tenni!)

 

A jelző

 

A jelző lehet az alanynak és az állítmánynak is a bővítménye.

I saw a beautiful girl. - Láttam egy gyönyörű lányt.

alany - állítmány - jelző - tárgy

A jelzők egy része (a melléknév, a számnév és ezek bővítményei) a jelzett szó előtt, másik része (elöljárós jelző, igeneves szerkezetek, mellékmondatok) a jelzett szó után áll.

He speaks about the beautiful girl from our town, whom you saw here.

elöljáró - névelő - jelző - főnév - többi jelző

- Arról a-szép lányról beszél, aki a városunkból való, és akit itt láttál.

A főnevet megelőző jelzők a következő sorrendben következnek:

szám - általános tulajdonság - nagyság, alak - kor, szín - nemzetiség - főnévi jelző - főnév.

Pl.: These are two nice small new green Dutch garden chairs. - Ez két szép kicsi, új, zöld, dán kerti szék.

Az angol nyelv sajátossága, hogy bármilyen szófajú szó betöltheti a jelző szerepét.

a. / A leggyakrabban melléknév: a red book - egy piros könyv, a shady person - egy sötét alak, a young girl - egy fiatal lány stb.

b. / Ritkábban melléknévi igenév: the rising sun - a felkelő nap, brilliant talker - ragyogó társalgó. (Sok melléknév csak állítmányként állhat: well - egészséges, ill - beteg, drunk - részeg, alive - élő, asleep - alvó stb. Ezek helyett más melléknevek állnak jelzőként: healthy - egészséges, sick - beteg, drunken - részeg, live - élő, sleeping - alvó stb.)

c / Főnév, mint jelző: a brick wall - téglafal, a corner house - sarokház, summer sky - nyári égbolt, Brussels sprouts - kelbimbó, the Budapest historic buildings - budapesti történelmi épületek, stb.

d / Főnév elöljárós vagy ragos birtokos esetben: a man of wealth - gazdag ember, a field of corn - kukoricaföld, a man's shoe - férficipő, a cat arid dog's life - kutya-macska élet (kutyának való élet), a family of six - hat tagú család.

e / Jelzős főnév: an event of great importance - nagy fontosságú esemény.

f / Főnév, számnév, határozószó ragos birtokos esetben: the Thirty Year's War - a Harmincéves Háború, within a stone's throw - kőhajításnyi távolságra, today's newspaper - mai újság, tomorrow's meeting - holnapi találkozó.

g / Határozószó jelzői szerepben: the clock on the wall - falióra, a girl with blond hair - szőke hajú lány, in after years - évek múlva.

h / Infinitive (teljes): the time to come - az elkövetkezendő idő, the way to follow - a követendő út.

i / Elöljárós Gerund: the way of settling - elintézési mód.

j / Szókapcsolat is betöltheti a jelző szerepét: up-to-date - korszerű, do-as-you-please - tedd, ahogy akarod, the half-past-eight train - a fél kilences vonat, a stay-athome person - otthonülő ember.

k / Végül a jelző szerepét betöltheti egy jelzői mellékmondat is:

The Taylors, the friends of my parents, come to dinner. - Szabóék, a szüleim barátai, jönnek vacsorára.

The little girl, much younger than the boy, came darting in. - A kislány, (aki) sokkal fiatalabb a fiúnál, szökdécselve jött be.

Az előző két példamondatot értelmező jelzőnek hívják.

These houses on both sides of the streets are very old. - Az utca mindkét oldalán levő házak nagyon öregek.

Is that dear son of yours at home? - Otthon van a drágalátos fiacskád?

A fenti két mondat példa volt a kijelölő jelzőre.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés