Szombat, 2019-10-19, 6:20 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Mondattan III


A tárgy

 

Az alany, az állítmány és a tárgy - így, ebben a sorrendben - az angolban meglehetősen szilárd szórendi egységet alkot.

Mivel az angolban a tárgyeset nem különbözik az alanyesettől (kivéve a személyes névmásokat!), az alanyt és a tárgyat csak szórendi helyzete különbözteti meg. Tehát ha az alanyt és a tárgyat felcseréljük, megváltozik a mondat értelme is.

Pl.: Peter eats a sandwich. - Péter szendvicset eszik. De: A sandwich eats Peter. - Egy szendvics eszi Pétert.

Az angol nyelvben tárrgynak tekintünk minden szót és szószerkezetet, amely kifejezi a cselekvés irányát.

A mondatban tárgyként állhat főnév vagy főnévként használt bármely más szófajú szó.

1. Főnév: He painted flowers. - Virágokat festett.

2. Melléknév, melléknévi igenév: He always helped the poor. - Mindig segít a rászorultaknak.

3. Számnév: I took two of the books. - Elvettem két könyvet.

4. Névrnás: Yesterday we saw them. - Tegnap láttuk őket.

5. Infinitive: I want to go. - El akarok menni.

6. Gerund: Excuse my being late. - Bocsánat a késésért.

7. Egész mondat: Give me what you have in your right hand. - Add ide, ami a jobb kezedben van.

Az angol nyelvben megkülönböztetünk közvetlen és közvetett tárgyat (Direct and Indirect Object). A közvetlen tárgy megfelel a magyar -t ragos tárgynak, a közvetett tárgy a magyar részeshatározónak.

Az angol tárgy fogalma és használata sok esetben megegyezik, de sok esetben eltér a magyar tárgyétól.

Nézzük meg először a közvetlen tárgy fajtáit:

a / Melyek mindkét nyelvben tárgyas igék.

Pl.: The cat catches mice. - A macska egeret fog.

They are digging thoir own grave. - A saját sírjukat ássák.

He opened the window. - Kinyitotta az ablakot.

Az angol nyelvben nincs tárgyas ragozás. Az igék csak a névszók és névszói szerkezetek segítségével képesek a cselekvés irányát kifejezni.

Pl.: I see you. - Látlak téged.

We have found it. - Megtaláltalak.

b / Sok magyar tárgyatlan ige az angolban tárgyas, tehát tárgyesetet vonz. Ilyenek pl.: to help / to aid / to assist - segíteni, to aduise - tanácsolni, to believe - hinni, to thank - megköszönni, to approach - megközelíteni, to enter - belépni, to mind - törődni valamivel, to remember - emlékezni, to enjoy - élvezni

Pl.: Their parents opposed their marriage. - A szüleik ellenezték a házasságukat.

I remember the house where I was born. - Emlékszem a házra, amelyben születtem.

He defies public opinion. - Dacol a közvéleménnyel.

They crossed the street. - Átmentek az úton.

It costs ten pounds. - Tíz fontba kerül.

Please, mind the children while I'm away. - Kérlek vigyázz a gyerekekre, amíg távol vagyok.

c / Az angolban a visszaható igék is tárgyasnak számítanak.

Pl.: In the morning I wash (myself), comb (myself) and dress (myself). - Reggel megmosakszom, megfésülködöm és felöltözöm.

I feel well. - jól érzem magam.

d / a to have - birtokolni, kapni, és a to need - szüksége van valamire, főigék is tárgyas igék.

- to have:

Pl.: I have a motor cycle. - Van egy motorkerékpárom.

Fine coat you have. - Jó kabátod van.

I had some cake and tea. - Ettem egy ki süteményt teával.

Kérdésben: Have you got a car? - Van autód? Tagadásban: He has no money. - Nincs pénze. Kérdésben és tagadásban do segédigét akkor használunk a have mellett, ha szokásos, ismétlődő cselekvésre gondolunk.

Pl.: Do you have breakfast at eight? - 8-kor reggelizel?

We didn't have many visitors. - Nem volt sok látogatónk.

Nem használhatjuk viszont a do-t, ha a have tárgya állandó tulajdonság.

Pl.: Has she blue eyes? - Kék szeme van?

He had no good character. - Nincs jó természete.

(Az amerikai angol ezekben az esetekben is használja a do-t.)

A beszélt nyelvben gyakoribb a have got forma, mivel az szemléletesebben fejezi ki a birtoklás tényét. Valójában ez Present Perfect, mely azt jelzi, hogy a jelenleg birtokomban lévő dolgot a múltban szereztem meg, és még mindig az enyém.

Pl.: I have got a new house. - Van egy új házam.

- to need:

Pl.: He needed to be told twice. - Kétszer kellett neki mondani.

Do you need any help? - Szükséged van segítségre?

Itt kell megemlítenünk azt is, hogy az angol (különösen a mindennapokban beszélt nyelv) ugyanazt a cselekvést szívesebben fejezi ki főnévvel, mint azonos jelentésű igével.

Pl.: to bathe helyett: to have a bath (fürödni), to look helyett: to have a look (megnézni), to rest helyett: to have a rest (pihenni), to start helyett: to make a start (elkezdeni), to try helyett: to make a try (megpróbálni) stb.

e / Az angol nyelv sok igét tárgyasan és tárgyatlanul is használ.

Pl.: We begin the lesson at eight. - 8-kor kezdjük az órát.

The lesson begins at eight. - Az óra 8-kor kezdődik.

I open the window. - Kinyitom az ablakot.

The window is open. - Az ablak nyitva van.

She broke the glass. - Eltörte az üveget.

The glass broke. - Az üveg eltört.

He turned his head. - Elfordította a fejét.

The earth turns round the sun. - A föld a nap körül forog.

Tárgyassá lehet a tárgytalan ige előképzővel, elöljáróval.

Pl.: to run - futni, to outrun - megelőzni; to laugh at - (ki)nevetni, to arrive at - megérkezni stb.

f / Az angolban vannak olyan igék, amelyek mellett két tárgy is állhat. Általában az egyik személy ( néha személyes névmás formájában) a másik pedig tárgy.

Pl.: to ask - kérdezni, to envy - irigyelni, to take - fogni, venni, to lead - vinni, vezetni stb.

Pl.: He asked the man the way. - Megkérdezte az utat egy embertől.

Ask me a question. - Tegyél fel nekem egy kérdést.

It will take you a long time to get all that work finished. - Hosszú idődbe telik, míg ezt az egész munkát elvégzed.

He envies him his luck. - Irigyli (tőle) a szerencséjét. Irigyli őt a szerencséje miatt.

She leads her husband a dog's life. - Tönkreteszi a férje életét.

A közvetett tárgy:

A közvetett tárgyat magyarra részeshatározóval (-nak, -nek) fordítjuk.

A részeshatározót az angol kétféleképpen fejezheti ki, sima részes esettel, vagy to, ritkábban for elöljáróval.

Sima közvetett tárgy: I sent him a letter. - Küldtem neki egy levelet.

Elöljárós: I sent a book to him. - Küldtem neki egy könyvet.

Az a gyakoribb eset, amikor a közvetlen és a közvetett tárgy (részeshatározó) együtt szerepel a mondatban. A szórend ilyenkor: ige - részeshatározó - közvetlen tárgy.

Mivel az idők során az angol főnevek teljesen, a személyes névmások pedig részben elvesztették a régi esetformákat a közvetlen és közvetett tárgy alakilag egyforma, és sokszor csak a szórend, vagy a szavak mondatbeli szerepe dönti el, hogy miről is van szó.

Az elöljárós részeshatározó világosabban és nyomatékosabban jelöli a részeshatározói viszonyt, így segít eloszlatnunk a kétségeket.

Pl.: I will show them. 1: jelentése: Majd én megmutatom nekik [hogy mire vagyok képes)

2. jelentése: Kiállítom őket. (Pl. kutyákat)

To her she showed her toys, to me her books. - Neki a játékait mutatta meg, nekem a könyveit.

I bring it to him. - Elhozom neki. Beszédben gyakoribb: I bring him it.

She gave birth to a son. - Életet adott egy fiúnak.

Pay attention to him. - Figyelj rá!

He makes love to her. - Udvarol (szerelmet vall) neki.

Admission to the entertainment is free. - Belépés a mulatságra díjtalan.

Dash it! / Damn it! - A fene egye meg!

Chuck it, Bill! - Vili, ne hülyéskedj!

Hop it, old boy, you're in the way here! - Tűnj el innen, öreg fiú, útban vagy!

Nem használhatjuk viszont az it-et tárgyként:

- módbeli segédigék mellett.

Pl.: Can you tell me his name? - Yes, I can. (Meg tudnád mondani, hogy hívják? - Igen, meg.)

- a to tell - mondani, to know - tudni, to forget - elfelejteni, to try - próbálni, to show - mutatni stb. igék mellett.

Pl.: Time will show. - Az idő majd megmutatja.

I you fail at your first attempt, try again. - Ha elsőre nem sikerül, próbáld meg újra!


A határozó

 

A határozók szórendje a legváltozatosabb.

1. Ha a határozó az egész mondatra vonatkozik, általában a mondat végén áll, kivéve, ha hangsúlyozni akarjuk, mert akkor vele kezdünk. Általában is igaz, hogy ha valamit hangsúlyozni akarunk, a mondat elejére tesszük:

Pl.: Hours I have waited. - Órákat vártam.

Így kerülhet a mondat elejére a this és a that is.

Pl.: This she was doing when her mother entered. - Ezt csinálta éppen, mikor az anyja belépett.

2. Összetett igealak esetén a határozószó a segéd- és főige közé kerül.

Pl.: My brother has never told me this. - A bátyám sohasem mondta ezt nekem.

3. Több segédige esetén a határozószó az első segédige után áll:

Pl.: The boy will never be a good student. - A fiú sohasem lesz jó tanuló.

4. Szenvedő ige esetén a Past Participle előtt áll.

Pl.: I don't know how it could have been better done. - Nem tudom, hogyan lehetett volna jobban csinálni.

5. Ha a határozó egy bizonyos szóra vonatkozik, (igére, melléknévre stb.), általában az adott szó előtt áll.

Kivétel: az ago az után a szó után áll, amire vonatkozik.

Pl.: many years ago - sok évvel ezelőtt

A too "is"; "szintén" jelentésében az után a szó után áll, amelyikre vonatkozik, "túl", "túlságosan" jelentésében az előtt áll, amit nyomósít.

Pl.: I have got a book from him, too. - Könyvet is kaptam tőle.

These shoes are too small for me. - Ez a cipő túl kicsi nekem.

Az enough a módosítani kívánt melléknév vagy határozószó után, illetve a módosítani kívánt főnév előtt áll.

Pl.: He is not tall enough to reach it. - Nem elég magas, hogy elérje.

We have not enough time. - Nincs elég időnk.

Az also és az only bárhol állhat a mondatban.

6. Ha különböző határozószók kerülnek egymás mellé, a következő lesz a sorrend:

helyet - módot - időt jelentő határozószók.

Pl.: My illness prevented me from working seriously this week. - A betegségem ezen a héten komolyan akadályozott a munkában.

7. A not tagadószócska, ha van segédige a mondatban, akkor az után áll.

Pl.: I didn't see her for several weeks. - Néhány hete nem láttam őt.

I haven't got it. - Nekem nincs meg.

Ha mondatrészt vagy Infinitive-t tagadunk, akkor a not a tagadott mondatrész előtt áll.

Pl.: Not today, but tomorrow. - Nem ma, hanem holnap.

I asked him not to go there. - Kértem, hogy ne menjen oda.

Az elöljárós tárgy:

Vannak az angolban olyan igék, amelyek bizonyos jelentésben állandó elöljáróval állnak. Ezek az elöljárók az igék lényeges alkotórészei. A tárgy ezekben a szókapcsolatokban nem igazi tárgy, csak az elöljárós igének a tárgya:

Pl.: Everybody laughed at him. - Mindenki nevetett rajta.

Look at this picture. - Nézd ezt a képet!

He is waiting for me. - Rám vár.

Az it mint tárgy:

Tárgyként áll az it olyan igék után, amelyek után tárgyesetben álló állítmánykiegészítő, pl. főnévi igenév vagy tárgyi mellékmondat következik.

Ilyen igék: to believe - hinni, to consider - megfontolni, to find - találni, to make - csinálni, to think - gondolni stb.

Pl.: People found it difficult to keep up with him. - Az emberek úgy találták, hogy nehéz vele lépést tartani.

A magyarban is találunk hasonló példát, amikor mondjuk odagondoljuk a mondatba az "azt".

Pl.: I saw it first. - Én láttam (azt) meg először.

A magyar "azt" tárgy angol megfelelője gyakran a so, különösen a következő igék után: to think - gondolni; to suppose - feltételezni; to hope - remélni, to fear - félni, to except - kivételt tenni, to wish - remélni, to desire - óhajtani, to say - mondani, to tell - mondani stb.

Pl.: Will you go to school tomorrow? Yes, I hope so. - Mész holnap iskolába? - Remélem, hogy igen.

Az it-et használhatjuk akkor is, amikor visszautalunk az előző (akár fő-, akár mellék-) mondatra.

Pl.: He has done me a great wrong. Should I forget it? - Nagyon méltatlanul bánt velem. Talán el kellene felejtenem?

Az alaki alany mintájára alaki tárgyként is állhat, különösen a mindennapi nyelvben.

Pl.: Cut it out! / Quit it! / Drop it! - Hagyd már abba!

Különösen gyakori szitkozódásokban.

Pl.: Bother it! / Confound it! - Vigye el az ördög!
Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés