Szombat, 2019-10-19, 6:21 AMÜdvözöllek Vendég | RSS
Angol nyelvtan: könnyen, egyszerűen, gyorsan
Honlap-menü
Angol nyelvtan

Névmás2


A kölcsönös névmás

 

A kölcsönös névmáshoz két névmás tartozik: az each other és a one another: Mindkét szó egymást jelent, az each other rendszerint két személyre vonatkozik, a one another több személyre. Ezt a megkülönböztetést azonban az élő nyelv nem veszi olyan szigorúan.

Pl.: They love each other. - Szeretik egymást.

They help each other. / They help one another. - Segítenek egymásnak.

Mutató névmások

 

 

Közelre mutató

Távolra mutató

Egyes szám

this - ez

that - az

Többes szám

these - az

those - azok

 

További mutató névmások: such - ilyen, olyan; the same - ugyanaz.

A mutató névmást használhatjuk önállóan és melléknévként.

Pl.: This park is much more beautiful than that in our neighbourhood. - Ez a park sokkal szebb, mint az, amelyik a szomszédságunkban van.

This is very interesting. - Ez nagyon érdekes.

That's why I didn't come. - Emiatt nem jöttem.

That's all right. - Rendben van.

The English coast is rich in natural harbours, such as Plymouth, Dover, Portsmouth etc. - Anglia partvidéke gazdag természetes kikötőkben, mint például Plymouth, Dover, Portsmouth stb.

I saw the same shoes in another shop. - Ugyanolyan cipőt láttam egy másik boltban.

 

Kérdő névmások

 

A kérdő névmásoknak nincs külön alakjuk egyes és többes számban, alakra és ragozásra megegyeznek a vonatkozó névmással.

A who csak személyre kérdez és csak főnévként használható.

Pl.: Who is this gearl? - Ki ez a lány?

Who are, these girls? - Kik ezek a lányok?

A whom alak ritkábban használatos.

Pl.: Whom did you see there? - Kit láttál ott? Helyette gyakran így tesszük fel a kérdést: Who did you see there?

A what általános értelemben kérdez, tekintet nélkül arra, hogy személyről vagy tárgyról van szó, tárgyakra viszont mindig csak what-tal kérdezhetünk.

Pl.: What do you say? - Mit mondasz?

What a nice day! - Milyen szép nap!

What lovely sweaters! - Milyen klassz pulóverek!

On what day did you come? - Melyik napon érkeztél?

A magyar milyen szót angolra többféleképpen is lefordíthatjuk. Ha jelzőre kérdezünk, kérdezhetünk a what kind of (Milyen fajta?), vagy pedig a what sort of ( Milyen féle?) kifejezésekkel.

Pl.: What kind of animal is this? - Milyen állat ez?

What sort of people are they? - Milyen emberek ezek?

Ha egy tulajdonság mértékét akarjuk megkérdezni, nem a what-ot, hanem a how-t használjuk.

Pl.: How old is your father? - Milyen idős az apád? (Hány éves?)

How far is the railway station? - Milyen messze van a pályaudvar?

Ha magára a melléknévi állítmányra kérdezünk, a what...like? kifejezést használjuk.

Pl.: What is the weather like today? - Milyen az idő ma?

What is he like? - Milyen ember ő? (Hogy néz ki?)

Helyette kérdezhetünk azonban a how-val is.

Pl.: How is the weather in England? - Milyen az idő Angliában?

A which kiválasztó jelentésű. Több személy vagy dolog közül egyre, vagy többre vonatkozik.

Pl.: Which animal is larger, the rhinoceros, or the elephant? - Melyik állat nagyobb, az orrszarvú, vagy az elefánt?

Which is your hat? - Melyik a te kalapod?

"The Superego is that part of the personality which is soluble in alcohol." (Prof: Harold Lasswell, amerikai közgazdász)

"A felettes én a személyiség alkoholban oldódó része."

A határozókra elöljárószóval és whom-mal kérdezünk.

Ha az előljárószó megelőzi a kérdő névmást, a who-ból whom lesz.

Pl.: About whom did he speak? - Kiről beszélt?

To whom did you give the money? - Kinek adtad a pénzt?

Ha viszont az előljárószót a kérdő mondat végére tesszük, a mondat elején who szerepel.

Pl.: Who were you at the theatre with? - Kivel voltál színházban?

Who did you talk to? - Kivel beszélgettél?

A whose kérdő névmás a birtokosra kérdez.

Pl.: Whose book is this? - Kié ez a könyv? [Kinek a könyve ez?)

Whose ideas are these? - Kinek a gondolatai ezek?

 

A vonatkozó névmás

 

Alanyeset

who - aki

which - amely

what - ami

that - ami

Tárgyeset

whom - akit

which - amelyet

what - amit

that - amit

Birtokos eset

whose - akié

of which - amelynek a...

of what - aminek a...

-

Részes eset

to whom - akinek

to which - amelynek

to what - aminek

-

 

A vonatkozó névmás az után a szó után áll, amelyre vonatkozik. Ha erre ügyelünk, akkor nem alkotunk olyan képtelen, s egyben nagy derültségre okot adó mondatot, mint például a következő:

He put the hat on his head which he got from his wife. - A kalapot feltette a fejére, amelyet a feleségétől kapott. (Nyilvánvaló, hogy nem a fejét, hanem a kalapját kapta az illető úr a feleségétől!)

Tehát ez a mondat helyesen így hangzik:

He put on his head the hat which he got from his wife. - Feltette fejére azt a kalapot, amelyet a feleségétől kapott.

A vonatkozó névmások alakjukat tekintve azonosak a kérdő névmásokkal. Alakjuk egyes és többes számban megegyezik. A vonatkozó névmások esetében a who(m) személyekre, a which dolgokra vonatkozik. A whom helyett, mint már említettem, gyakran áll who.

Pl.: Those whom we saw yesterday, are the new neighbours. - Azok, akiket tegnap láttunk, az új szomszédok.

This is the man whose son I love. - Ez az az ember, akinek a fiát szeretem.

This is the house that father built. - Ez az a ház, amit apa épített.

Ha elöljáróval együtt használjuk, az elöljáró mindig a mondat végére kerül.

Pl.: Is that the house which you live in.? - Ebben a házban laksz? (Ez az a ház, amelyben laksz?)

Where is the book that you talked to me about? - Hol az a könyved, amiről beszéltél?

Az angol vonatkozó névmás szorosan kapcsolódik ahhoz a szóhoz, amelyre vonatkozik, s írásban ezt úgy jelöljük, hogy - a magyarral ellentétben - nem teszünk vesszőt a mellékmondat és a főmondat közé.

A that értelme szűkítő, korlátozó, ezért nem állhat bármikor a who, vagy a which helyett.

Pl.: From my friend that is in London I got a long better. - Attól a barátomtól, aki Londonban van, kaptam egy hosszú levelet. (Helyesebb így: A Londonban tartózkodó barátomtól kaptam egy hosszú levelet.) Ezt mondhatom that-el, mert több barátom is lehet, de csak az egyik van most Londonban.

Nem mondhatom viszont a következőt:

Pl.: From my mother that is in London I got a long letter.

A szűkítő értelmű that használata itt azt jelentené, hogy több anyám is van. Itt tehát a who-t kell használnunk.

- Fom my mother who is in London I got a long letter. Ilyen esetben a magyar fordításban inkább kerüljük az alárendelő mondatot.

Helyesebb, ha így fordítjuk:

- Anyám Londonban van, és kaptam tőle egy hosszú levelet.

Kulcs kereső
Block content
Vatera
Belépés
Felhvíás

Írj a vendégkönyvbe, vagy küldj emailt ide: zsolti1207@gmail.com
Körkérdésünk
Mióta tanulsz angolul
Összes válasz: 418
Lájkolj te is!
Rátkai Jani Blog
Progamersleague
Turulhír
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Keresés